• 杭州市档案馆指南 / 杭州市档案局(馆).
  • Hangzhou Shi dang an guan zhi nan / Hangzhou Shi dang an ju (guan).