• 吕本中詩集校注 / (宋) 吕本中撰 ; 韓酉山校注.
  • Lü Benzhong shi ji jiao zhu / (Song) Lü Benzhong zhuan ; Han Youshan jiao zhu