• 朝阳县档案馆指南, 1946-1985 / 朝阳县档案馆.
  • Chaoyang Xian dang an guan zhi nan, 1946-1985 / Chaoyang Xian dang an guan