• 来安县档案馆指南, 1995-2005 / 来安县档案馆.
  • Lai'an Xian dang an guan zhi nan, 1995-2005 / Lai'an Xian dang an guan