• 贵阳市档案馆指南 / 余吉华.
  • Guiyang Shi dang an guan zhi nan / Yu Jihua