• 临澧县档案馆指南 / 临澧县档案局.
  • Linli Xian dang an guan zhi nan / Linli Xian dang an ju.