• 汉寿县档案馆指南 / 主编陈希奇, 袁美才.
  • Hanshou Xian dang an guan zhi nan / Zhu bian Chen Xiqi, Yuan Meicai