• 河南省市地档案馆指南简编 / 胡绍华.
  • Henan Sheng shi di dang an guan zhi nan jian bian / Hu Shaohua