• 清代四川南部县衙门档案全宗指南 / 四川省南充市档案(局)馆编.
  • Qing dai Sichuan nan bu xian ya men dang an quan zong zhi nan / Sichuan Sheng Nanchong Shi dang an (ju) guan bian