• 辽宁省档案馆指南 / 辽宁省档案馆编.
  • Liaoning Sheng dang an guan zhi nan / Liaoning Sheng dang an guan bian