• 开封市档案馆指南 / 开封档案馆编.
  • Kaifeng Shi dang an guan zhi nan / Kaifeng dang an guan bian