• 白银区档案馆指南 / 白银市白银区档案馆.
  • Baiyin Qu dang an guan zhi nan / Baiyin Shi Baiyin Qu dang an guan