• 河北区档案馆指南 / 天津市河北区档案馆.
  • Hebei Qu dang an guan zhi nan / Tianjin Shi Hebei Qu dang an guan