• 柳州市档案馆指南 / 柳州市档案馆 编.
  • Liuzhou Shi dang an guan zhi nan / Liuzhou Shi dang an guan bian