• 档案馆指南无棣文史资料 / 无棣县档案馆编.
  • Dang an guan zhi nan Wudi wen shi zi liao / Wudi Xian dang an guan bian