• 清代家集丛刊 / 徐雁平, 张剑主编.
  • Qing dai jia ji cong kan / Xu Yanping, Zhang Jian zhu bian