• 博兴县档案馆指南 / 杨仲春.
  • Boxing Xian dang an guan zhi nan / Yang Zhongchun