• 青浦县档案馆指南 1949-1986 / 青浦县档案馆编著.
  • Qingpu Xian dang an guan zhi nan / Qingpu Xian dang an guan bian zhu