• 中国文史资料总目录电子版. 黑龙江卷 / 全国政协文史和学习委员会办公室监制.
  • Zhongguo wen shi zi liao zong mu lu dian zi ban. Heilongjiang juan / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui ban gong shi jian zhi.