• 大连市档案馆指南 / 大连市档案馆编.
  • Dalian Shi dang an guan zhi nan / Dalian Shi dang an guan bian