• 泰州市档案馆指南 / 泰州市史志档案办公室.
  • Taizhou Shi dang an guan zhi nan / Taizhou Shi shi zhi dang an ban gong shi