• 辽宁省高校档案全宗要览.
  • Liaoning Sheng gao xiao dang an quan zong yao lan