• 库尔勒市档案馆指南 / 库尔勒市档案史志局.
  • Ku'erle Shi dang an guan zhi nan / Ku'erle Shi dang an shi zhi ju.