• 金阊区居民生活指南 / 苏州市金阊区档案馆.
  • Jinchang Qu ju min sheng huo zhi nan / Suzhou Shi Jinchang Qu dang an guan