• 邹城市档案馆指南 / 边茂春主编.
  • Zoucheng Shi dang an guan zhi nan / Bian Maochun zhu bian