• 日本对华调查档案资料选编 / 中国第二历史档案馆编.
  • Riben dui Hua diao cha dang an zi liao xuan bian / Zhongguo di er li shi dang an guan bian