• 惠民县档案馆指南 / 张惠平.
  • Huimin Xian dang an guan zhi nan / Zhang Huiping