• 揭阳市档案馆指南 / 揭阳市档案馆编.
  • Jieyang Shi dang an guan zhi nan / Jieyang Shi dang an guan bian