• 湘乡市档案馆指南 / 湘乡市档案馆编.
  • Xiangxiang Shi dang an guan zhi nan / Xiangxiang Shi dang an guan bian