• 长春市档案馆指南 / 长春市档案馆编.
  • Changchun Shi dang an guan zhi nan / Changchun Shi dang an guan bian