• 壤塘县档案馆指南 / 中共壤塘县委.
  • Rangtang Xian dang an guan zhi nan / Zhong gong Rangtang Xian wei