• 吉林省各级各类档案馆简明指南 / 吉林省档案局.
  • Jilin Sheng ge ji ge lei dang an guan jian ming zhi nan / Jilin Sheng dang an ju.