• 东港市档案馆指南 : 上 / 许敬文主编.
  • Donggang Shi dang an guan zhi nan : shang / Xu Jingwen zhu bian