• 中共濮阳县委全宗介绍(1950-1985) / 濮阳县档案局.
  • Zhong gong Puyang Xian wei quan zong jie shao (1950-1985) / Puyang Xian dang an ju.