• 明清孤本戲曲選本叢刊. 第一輯 / 陳志勇編.
  • Ming Qing gu ben xi qu xuan ben cong kan. Di 1 ji / Chen Zhiyong bian