• 贵阳市档案馆指南 / 李蜀蓉等编.
  • Guiyang Shi dang an guan zhi nan / Li Shurong deng bian