• 宋本論衡 / (漢)王充撰.
  • Song ben lun heng / (Han) Wang Chong zhuan