• 泰安市档案馆指南 / 宗成泰.
  • Tai'an Shi dang an guan zhi nan / Zong Chengtai