• 临邑县档案馆指南 / 唐甲龙.
  • Linyi Xian dang an guan zhi nan / Tang Jialong