• 上海地区档案馆信息指南 / 张泽滔主编.
  • Shanghai di qu dang an guan xin xi zhi nan / Zhang Zetao zhu bian