• 北京市档案馆指南 / 北京市档案馆编.
  • Beijing Shi dang an guan zhi nan / Beijing shi dang an guan bian