• 中国工尺谱集成 / 中华人民共和国文化部艺术司, 中国艺术研究院音乐研究所编.
  • Zhongguo gong chi pu ji cheng / Zhonghua Renmin Gongheguo wen hua bu yi shu si, Zhongguo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo bian