• 海关总署全宗指南, 1949-2006 / 海关总署办公厅编.
  • Hai guan zong shu quan zong zhi nan, 1949-2006 / Hai guan zong shu ban gong ting bian