• 新罗高丽朝鲜汉诗集成. 第一辑 / 赵季辑校.
  • Xinluo Gaoli Chaoxian Han shi ji cheng. Di yi ji / Zhao Ji ji jiao