• 夢窗詞集校箋 : 典藏本 / [宋]吴文英撰 ; 孫虹, 譚學純校箋.
  • Meng chuang ci ji jiao jian : dian cang ben / [Song] Wu Wenying zhuan ; Sun Hong, Tan Xuechun jiao jian