• 上海市档案馆指南 / 上海市档案馆编.
  • Shanghai Shi dang an guan zhi nan / Shanghai Shi dang an guan bian