• 泰兴市档案馆指南 / 李国华主编.
  • Taixing Shi dang an guan zhi nan / Li Guohua zhu bian