• 新乡市档案馆指南, 1949年-1986年 / 新乡市档案馆.
  • Xinxiang Shi dang an guan zhi nan, 1949 nian -1986 nian / Xinxiang Shi dang an guan