• 電車双六 / 步目敏行先生畫.
  • Densha sugoroku : Yōnen gahō shinnen dai furoku / Nunome Toshiyuki sensei ga.