• 猛獸狩ゲーム ; 海賊島寳さがし競爭.
  • Mojugari gemu ; Kaizokujima takara sagashi kiyausau.